ประวัติ

ประวัติสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน

   

      อำเภอสูงเนิน  เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นดินแดนเก่าแก่  เป็นเมืองเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยขอม  เข้ามาเป็นใหญ่ในแผ่นดินที่ราบสูงแห่งนี้  โดยมีเมืองเก่าสองเมืองคือ  เมืองเสมา  และเมืองโคราฆปุระ  ที่มาของชื่อ  คำว่า  สูงเนิน  เป็นคำเรียกตามลักษณะและภูมิประเทศ  ซึ่งเป็น  ที่ราบสูงและเป็นเนิน  เดิมเรียกชื่อว่า  บ้านสองเนิน  เพราะมีเนินดินอยู่สูงฟาก  บึงแห้ว  (บึงใหญ่ที่มีน้ำตลอดปี)  ต่อมาภายหลังจึงเพี้ยนมาเป็น  สูงเนิน  เดิมอยู่ขึ้นกับอำเภอสันเทียะ  (อำเภอโนนไทยในปัจจุบัน)  ต่อมาในสมัย  รัชกาลที่ ๕  มีการสร้างทางรถไฟ  สายกรุงเทพ ฯ นครราชสีมา  และทางรถไฟผ่านเข้าสูงเนิน  อันเป็นชุมชนใหญ่  ทำให้คมนาคมระหว่างบ้านสูงเนิน  กับตัวจังหวัดสะดวกสบายกว่าการติดต่อกับอำเภอสันเทียะ  อีกทั้งประชาชนอยู่อาศัยในหมู่บ้าน  สูงเนินมาขึ้น  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๔๔๔  ทางราชการจึงยกฐานะเป็นอำเภอสูงเนิน  โดยแยกต่างหากจากอำเภอสันเทียะ  (โนนไทย)  ซึ่งใช้ชื่อหมู่บ้านเป็นอำเภอ        สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน ตั้งอยู่เลขที่  ๑๒๐  หมู่  ๑๑  ต.สูงเนิน  อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา พื้นที่ราชพัสดุ เนื้อที่๑  ไร่  ๓ งาน ๔๐ ตารางวา ก่อตั้งขึ้น ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑ โดยมี จ.ส.ต.        เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก ต่อมามีการ ก่อสร้างขึ้นใหม่  เมื่อ  พ.ศ.๒๕๒๑  ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น  ได้มีการได้มีการบูรณะปรับปรุงอีก ๒ ครั้ง ใน  พ.ศ.๒๕๔๖  และ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ง ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ทำการรื้อถอนแล้ว และได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ ตำบลกุดจิก อ.สูงเนิน ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นที่ทำการชั่วคราว ระหว่างรอการดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ในที่ตั้งเดิม รวมระยะเวลาก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ได้ ๗๗ ปี