ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นที่รับผิดชอบ 

 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอสูงเนินตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

1.  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอด่านขุนทดและอำเภอขามทะเลสอ
2.  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอปักธงชัย
3.  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปักธงชัยและอำเภอวังน้ำเขียว
4.  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสีคิ้ว


             

 

 

แบ่งเขตการปกครอง
1. ตำบล    11  ตำบล           127        หมู่บ้าน
2. เทศบาลตำบล  จำนวน        2          แห่ง  (เทศบาลตำบลสูงเนิน และ เทศบาลตำบลกุดจิก)
3. องค์การบริหารส่วนตำบล     11         แห่ง

ข้อมูลสภาพทั่วไป

1. พื้นที่รับผิดชอบ       จำนวน        768.5           ตร.กม.
2. จำนวนประชากร     จำนวน       81,062           คน
2.1 ชาย       จำนวน    39,400           คน
2.2 หญิง      จำนวน    41,662            คน

3. ความหนาแน่นของประชากร          105           คน/ตร.กม
3.1 ตำรวจ 1 นาย ต่อ พื้นที่                   6           ตร.กม.
3.2 ตำรวจ 1 นาย ต่อ ประชากร      1,138           คน

4. ระยะทางรับผิดชอบ
4.1 ทางหลวงหมายเลข 2       มีระยะทาง     22 กม.
4.2 ทางหลวงหมายเลข 24     มีระยะทาง     25 กม.

 สถานภาพกำลังพล

 ระดับชั้น                 อัตราอนุญาต         ตัวคนจริง         อัตราว่าง    
ชั้นสัญญาบัตร   29 29 -
ชั้นประทวน       109 101 8
รวม 138 130 8

หมายเหตุ   ประทวนรวมนายร้อย  53  ปี   จำนวน   16    นาย
มาช่วยราชการ           1      นาย
ไปช่วยราชาการ        11     นาย