เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

  • คู่มือประชาชน 2558
  • พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
  • พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522
  • พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550

อักษรวิ่ง

สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 044-419191

วิดิโอ

 

ด้วยหน้าที่ และปณิธาน ตำรวจไทย "Royal Thai Police"

 

 

 เอกสารดาวน์โหลด

 

 

 

การเดินทาง

สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน อยู่ห่างจาก กรุงเทพ เป็นระยะทาง 231 ก.ม.
กรณีมาจาก กรุงเทพ ให้ใช้ถนนหลวง หมายเลข 1 (พหลโยธิน)มุ่งตรงมายัง จังหวัดสระบุรี และเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 2 เพื่อที่จะเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งจะใช้ระยะทางประมาณ 126 กิโลเมตร

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นที่รับผิดชอบ 

 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอสูงเนินตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

1.  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอด่านขุนทดและอำเภอขามทะเลสอ
2.  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอปักธงชัย
3.  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปักธงชัยและอำเภอวังน้ำเขียว
4.  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสีคิ้ว


             

 

 

แบ่งเขตการปกครอง
1. ตำบล    11  ตำบล           127        หมู่บ้าน
2. เทศบาลตำบล  จำนวน        2          แห่ง  (เทศบาลตำบลสูงเนิน และ เทศบาลตำบลกุดจิก)
3. องค์การบริหารส่วนตำบล     11         แห่ง

ข้อมูลสภาพทั่วไป

1. พื้นที่รับผิดชอบ       จำนวน        768.5           ตร.กม.
2. จำนวนประชากร     จำนวน       81,062           คน
2.1 ชาย       จำนวน    39,400           คน
2.2 หญิง      จำนวน    41,662            คน

3. ความหนาแน่นของประชากร          105           คน/ตร.กม
3.1 ตำรวจ 1 นาย ต่อ พื้นที่                   6           ตร.กม.
3.2 ตำรวจ 1 นาย ต่อ ประชากร      1,138           คน

4. ระยะทางรับผิดชอบ
4.1 ทางหลวงหมายเลข 2       มีระยะทาง     22 กม.
4.2 ทางหลวงหมายเลข 24     มีระยะทาง     25 กม.

 สถานภาพกำลังพล

 ระดับชั้น                 อัตราอนุญาต         ตัวคนจริง         อัตราว่าง    
ชั้นสัญญาบัตร   29 29 -
ชั้นประทวน       109 101 8
รวม 138 130 8

หมายเหตุ   ประทวนรวมนายร้อย  53  ปี   จำนวน   16    นาย
มาช่วยราชการ           1      นาย
ไปช่วยราชาการ        11     นาย