กลุ่มงานป้องกันปราบปราม

กลุ่มงานป้องกันปราบปรามพ.ต.ท.กิตติพงษ์  ถนอมสิน
รอง ผกก.ป.สภ.สูงเนิน  

พ.ต.ต.สุพจน์  คำกำพุด
สวป.สภ.สูงเนิน  

ร.ต.ท.สุทธิ  ฉับจันทึก
รอง สวป.สภ.สูงเนิน

ร.ต.ท.เอกชัย  จันทะลือ
 รอง สวป.สภ.สูงเนิน

ร.ต.ท.ชนุดม  เครือสิงห์
 รอง สวป.สภ.สูงเนิน

ร.ต.ท.ภูมิรัฐ พิสุทธิ์คุณวุธน์
 รอง สวป.สภ.สูงเนิน
 
ร.ต.ท.โยฆฤญ  กมลรักษ์
รอง สวป.สภ.สูงเนิน
 
ร.ต.ต.วันชัย  บิงกระโทก
รอง สวป.สภ.สูงเนิน
   
ด.ต.สมเกียรติ  แก้วมน
สายตรวจรถยนต์
 
ด.ต.สมศักดิ์  เพชรแท้
สายตรวจรถยนต์
 
ด.ต.จุมพล  สุวรรณปักษ์
สายตรวจรถยนต์
 
ด.ต.สุทธิรักษ์  จ่าภา
สายตรวจรถยนต์
 
ด.ต.ยุทธนา  วิชานนท์
สายตรวจรถจักรยานยนต์
 
ด.ต.นิพล  ทองดีนอก
สายตรวจรถจักรยานยนต์
 
ด.ต.ณัฐปกรณ์  จอมงูเหลือม
สายตรวจรถจักรยานยนต์
 
ด.ต.สมชาย  เคนตากแดด
สายตรวจรถจักยานยนต์
 
ด.ต.พิศิษฏ์สรรค์  สุจิณณานนท์
สายตรวจรถจักรยานยนต์

ด.ต.สมบัติ  สินสวัสดิ์
 สายตรวจรถจักรยานยนต์
   
ด.ต.สัมพันธ์  เมืองโพธิ์
สายตรวจรถจักรยานยนต์
 
ด.ต.ศุภชัย  อุเทนสุต
สายตรวจรถจักรยานยนต์
 
ด.ต.กฤษฎา  เพิ่มสุขจิตติ์
สายตรวจจักรยานยนต์
 
ด.ต.เกรียงๆกร  ชัยสุวรรณ
สายตรวจรถจักรยานยนต์

ด.ต.วีระพล  กาญจนพิมาย
 สายตรวจรถจักรยานยนต์
 
ด.ต.วัฒนา  คำขวา
สายตรวจรถจักรยานยนต์
 
ด.ต.สมศักดิ์  ทองประเสริฐ
สายตรวจรถจักรยานยนต์
 
ด.ต.จักรี  สุดวิเวก
สายตรวจรถจักรยานยนต์

จ.ส.ต.อนุสรณ์ เหงี่ยมสูงเนิน
สายตรวจรถจักรยานยนต์

ด.ต.อำพล  วงศ์สุวรรณ
 สานตรวจรถจักรยานยนต์
   
ร.ต.ท.สุชาติ  พันธ์ุโยธี
สิบเวร

ร.ต.ท.ธารากุล  หงส์จุมพล
 สิบเวร

ด.ต.ชัยณรงค์  สุทธากรณ์
 สิบเวร
 
ส.ต.อ.เกียรติศักดา รักชาติยิ่งชีพ
สิบเวร