วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน  บริหารงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
และความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคของประชาชน

 

พันธกิจ